Ganit ka Jadu (Hindi)

9 vkadM+kas dk mi;ksx __________________ 109 __________________ mQij osQ fp=k esa cuh gqbZ vko`Qfr;ksa dks fxfu,A vko`Qfr;ksa osQ uke fyf[k, tks lcls vf/d ckj vkbZ gSa tks lcls de ckj vkbZ gSa _________________ _________________

RELOAD if chapter isn't visible.