gYye gYye gkSnk] gkFkh pYye pYye] ge cSBs gkFkh ij] gkFkh gYye gYyeA yach yach lw¡M+ iQVkiQV] iQ^j iQ^j yacs yacs nk¡r [kVk[kV] [k^j [k^jA Hkkjh Hkkjh ew¡M+ eVdrk] >Eee >Eee] gYye gYye gkSnk] gkFkh pYye pYyeAioZr tSlh nsg FkqyFkqyh] FkYyy FkYyy gkyj gkyj nsg fgys] tc gkFkh pYyy [kaHks tSls ik¡o /ik/i] c<+rs ?kEee] gYye gYye gkSnk] gkFkh pYye pYyeA gkFkh tSlh ugha lokjh] vXxM+&cXxM+ ihyoku iqPNu cSBk gS] c¡k/s iXxM+ cSBs cPps chp lHkh ge] MXxe MXxe] gYye gYye gkSnk] gkFkh pYye pYyeA fnuHkj ?kwesaxs gkFkh ij] gYyj gYyj gkFkh nknk] ”kjk ukp nks] FkYyj FkYyj

RELOAD if chapter isn't visible.