द्वितीयः पाठः गुणवती कन्या प्रस्तुत पाठ महाकवि दण्डी द्वारा रचित दशवुफमारचरित नामक गद्यकाव्य के षष्ठ उच्छ्वास से सम्पादित कर संकलित है। यहाँ मित्रागुप्त अपने विचित्रा वृत्तान्त के अन्तगर्त गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है जो एक प्रस्थ ;32 पलों के बराबरद्ध धन से एक व्यक्ित को सम्पूणर् भोजन कराने का प्रबन्ध् करती है। अस्ित द्रविडेषु का×ची नाम नगरी। तस्यामनेककोटिसारः श्रेष्िठपुत्राः शक्ितवुफमारो नामासीत्। सो{ष्टादशवषर्देशीयः चिन्तामापÂः - ‘नास्त्यदाराणाम् अननुगुणदाराणां वा सुखम्। तत्कथं नु गुणवद् विन्देयं कलत्राम्।’ स वस्त्रान्तपिन(शालिप्रस्थो दारग्रहणाय भुवमभ्रमत्। यां कामपि लक्षणवतीं कन्यां विलोक्य स पृच्छति - ‘भद्रे! शक्नोष्िा किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवदÂम् अस्मान् भोजयितुम्?’ एवं कृते स हसितावध्ूतः गृहाद् गृहं प्रविश्याभ्रमत्। एकदा स कावेरीतीरपत्तने विगलितसमृ¯( विरलभूषणां वुफमारीमपश्यत्। तस्या अतुलितरूपसम्पदाभ्िाभूतः शक्ितवुफमारो{चिन्तयत् - सेयमाकृतिनर् शीलविरोध्ि - नी। आसज्जति मे हृदयमस्यामेव। तदेनां परीक्ष्योद्वहामि। स्नेहपूणर्दृष्िटः स आह - ‘अस्ित ते कौशलं शालिप्रस्थेनानेन सम्पÂमाहारम् अस्मान् भोजयितुम्?’ ततस्तया वृ(दासी साभ्िाप्रायमालोकिता। तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रां धान्यमादाय स्वगृहस्य चत्वरे तं प्रक्षालितपादम् उपावेशयत्। ततस्तान् सुरभीन् शालीनातपे कििचद् अनेककोटिसारः - अनेककोटिः सारः ;ध्नम्द्ध यस्य - जिसके पास अनेक करोड़ धन हो विन्देयम् - प्राप्तव्यम् - प्राप्त करना चाहिए कलत्राम् - पत्नी - पत्नी शालिः - कलमः/तण्डुल - विशेषः - धन ;चावलद्ध प्रस्थः - द्वा¯त्राशत् पलात्मकः मापः - एक विश्िाष्ट माप ;32 पलों के बराबरद्ध गुणवदÂम् - स्वादिष्टम् अÂम् - स्वादिष्ट और पौष्िटक आहार हसितावध्ूतः - हसितेन अवध्ूतः/उपहासेन तिरस्कृतः - उपहास द्वारा तिरस्कृत तीरम् - तटम् - तट पत्तनम् - नगरम् - नगर, कस्बा विगलितसमृिम् - विगलिता समृिः यस्याः ताम् - निध्र्न आसज्जति - आकृष्टो भवति - आकृष्ट हो रहा है परीक्ष्य - परीक्षां कृत्वा - परीक्षा करके उद्वहामि - विवाहं करोमि - विवाह करता हूँ साभ्िाप्रायम् - अभ्िाप्रायेण सहितम् - अभ्िाप्रायपूवर्क चत्वरे - प्रांगणे - आँगन में प्रक्षालितपादम् - प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम् - ध्ुले हुए पैर वाले का उपावेशयत् - - - बैठाया सुरभीन् - सुरभ्िासहितान् - सुगन्िध्त आतपे - घमेर् - ध्ूप में विशोष्य - शुष्कीकृत्य - सुखाकर मुहुमुर्हुः - वारम्वारम् - बार - बार परिवत्यर् - परिवतर्नं विधय - उलट - पुलट कर समायाम् भूमौ - समतल - भूमौ अघ‘यत् - घ‘नम् अकरोत् तुषेभ्यः - शालित्वग्िभः काकिणीभ्िाः - पणवैफः स्थालीम् - पात्राविशेषम् शरावद्वयम् - वंफसद्वयम्/वध्र्मानकद्वयम् आहर - आनय उलूखले - लोकभाषायाम् ओखल इति प्रसि(े पात्रो मुसलेन - वुफ‘नयन्त्राविशेषेण शोध्यित्वा - स्वच्छीकृत्य असकृत् - वारम्वारम् प्रक्षाल्य - निमर्लीकृत्य क्वथ्िातजले - उष्णजले अम्भसा - जलेन शमयित्वा - शान्तं कृत्वा, निवार्पयित्वा कृष्णाघõारान् - अदग्ध्काष्ठान् चि×चापफलम् - तिन्ितणी व्य×जनादिकम् - शाकादिकम् आमलकम् - आमलकेन निमिर्तम् पफलकम् - काष्ठासनम् आरुह्य - अध्िरुह्य लवित्वा - कत्तर्यित्वा भोजनाधरम् - भोजनस्य आधरम् पेयोपहारपूवर्म् - पेयोपहारपूवर्कम् - समतल भूमि पर - वूफटा - धन की भूसी से - पैसों से, कौड़ी से - थाली - दो प्याले, दो कटोरे - लाओ - ओखली में - मूसल से - सापफ करके - बार - बार - सापफ करके - गरम जल में - जल से - ठंढा करके - कोयलों को - इमली - सब्जी आदि - आँवले का - चैकी पीढ़ा - चढ़कर - काटकर - भोजन का आधर - भोजन से पहले पीने वाले पेय पदाथर् के साथ घृतसहितोदनम् - घृतयुक्तम् ओदनम् - घृतयुक्त भात श्िाश्िारवारिणा - शीतलेन जलेन - शीतल जल से उपयम्य - परिणीय - विवाह करके गृहिणः - गृहस्थस्य - गृहस्थ का दारगुणाः - स्त्राीगुणाः - स्ित्रायों के गुण ;दारा - पत्नीद्ध 1.अधोलिख्िातानां प्रश्नानाम् उत्तराण्िा संस्कृतभाषया लिखत - ;कद्ध शक्ितवुफमारः कस्यां चिन्तायाम् आपÂः आसीत्? ;खद्ध कावेरीतीरपत्तने स्िथता वुफमारी कीदृशी आसीत्? ;गद्ध वुफमारीं विलोक्य शक्ितवुफमारः किम् अचिन्तयत्? ;घद्ध अघõारम् विक्रीय तया वुफमायार् ¯क क्रीतम्? ;घद्ध वुफमारी अतिथये भोजनाथ± ¯क दत्तवती? ;चद्ध इयं कथा कस्मात् ग्रन्थात् उद्ध्ृता कश्च अस्याः प्रणेता? 2.स्थूलपदानि आध्ृत्य प्रश्ननिमार्णं वुफरुत - ;कद्ध इमान् तुषान् स्वणर्कारेभ्यो देहि। ;खद्ध तया वृ(दासी साभ्िाप्रायम् आलोकिता। ;गद्ध तान् तण्डुलान् क्वथ्िातजले प्राक्ष्िापत्। ;घद्ध सा कन्या अतिथ्िां स्नानाय प्रेरितवती। 3.‘क’ स्तम्भे दत्तानां पदानां समानाथर्वंफ पदं ‘ख’ स्तम्भे दत्तम्। तौ यथोचितं योजयत - ‘क’ ‘ख’ ;कद्ध कलत्राम् वारम्वारम् ;खद्ध पत्तनम् तिन्ितणी ;गद्ध अम्भसा ;घद्ध मुहुमुर्हुः ;घद्ध चि×चापफलम् पत्नी जलेन नगरम् 4 कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत - ;कद्ध सः विगलितसमृिं विरलभूषणां ..................अपश्यत्। ;वुफमारीम्/वुफमारम्द्ध ;खद्ध अस्ित द्रविडेषु ..................नाम नगरी। ;क×चनपुरं/का×चीद्ध ;गद्ध इन्ध्नानि अम्भसा ..................कृष्णाघõारानपि प्रेष्िातवती। ;शमयित्वा/प्रज्वाल्यद्ध ;घद्ध सा कन्या धत्राीमुखेनाति¯थ ..................प्रेरितवती। ;स्नानाय/शयनायद्ध ;घद्ध श्िाश्िारवारिणा पेयमाचमनं च ..................। ;कृतवती/दत्तवतीद्ध 5 उदाहरणमनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्तपदानि लिखत - यथा - प्र $ विश् $ ल्यप् = प्रविश्य ;कद्ध वि $ शुष् $ ल्यप् ;खद्ध परि $ वृत् $ ल्यप् ;गद्ध उप $ यम् $ ल्यप् = = = .................................... ;घद्ध प्र $ क्षाल् $ ल्यप् ;घद्ध पा $ ण्यत् ;चद्ध कृ $ ण्यत् = = = .................................... 6 रेखािड्ढतानि सवर्नामपदानि कस्य कृते प्रयुक्तानि तानि लिखत - ;कद्ध सः अष्टादशवषर्देशीयः चिन्तामापÂः। ;खद्ध तस्याः अतुलितरूपसम्पदाभ्िाभूतः शक्ितवुफमारः अचिन्तयत्। ;गद्ध आसज्जति मे हृदयम् अस्याम् एव। ;घद्ध तया अस्य शयनस्य व्यवस्थापि कृता। 7 ;कद्ध सन्िध्ं वुफरुत - ;पद्ध न $ अस्ित ;पपद्ध गुणवत् $ अÂम् $ अदाराणाम् = = ................................ ;पपपद्ध सा$ इयम् = ;पअद्धपरीक्ष्य $ उद्वहामि = ;अद्धपुनः $ अम्भसा = ;खद्ध निम्नलिख्िातशब्दानां सहायतया वाक्यप्रयोगं वुफरुत - प्रक्षाल्य, अम्भसा, पत्तने, मुहुमुर्हुः, चत्वरे परियोजनाकायर्म् शक्ितवुफमारः परिणयाय स्ित्रायां यत्कौशलम् अपेक्षते स्म तत् वतर्मानदेशकालदृष्ट्या समीचीनम् अस्ित न वा इति स्वविचारं स्वभाषया प्रकाशयत। 1.ण्यत् प्रत्यय - ‘योग्य’ अथर् में ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य - पेयम् ;पा $ ण्यत्द्ध करने योग्य - कायर्म् ;कृ $ ण्यत्द्ध चुराने योग्य - चैयर्म् ;चुर् $ ण्यत्द्ध हरने योग्य - हायर्म् ;हृ $ ण्यत्द्ध 2.अम्भस् ;पानीद्ध नपुंसकलिघõ विभ्िाक्तः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा अम्भः अम्भसी अम्भांसि द्वितीया अम्भः अम्भसी अम्भांसि तृतीया अम्भसा अम्भोभ्याम् अम्भोभ्िाः चतुथीर् अम्भसे अम्भोभ्याम् अम्भोभ्यः पंचमी अम्भसः अम्भोभ्याम् अम्भोभ्यः षष्ठी अम्भसः अम्भसोः अम्भसाम् सप्तमी अम्भसि अम्भसोः अम्भस्सु पयस् नभस् आदि शब्दों के रूप अम्भस् के समान ही चलते हैं। 3 साभ्िाप्रायमालोकिता - अभ्िाप्राय के साथ देखी गयी। सामान्य रूप से देखने तथा अभ्िाप्रायपूवर्क देखने में अन्तर होता है। यहाँ वुफमारी ने दासी को अभ्िाप्राय के साथ देखा है ताकि दासी उनके अभ्िाप्राय को समझ ले। दासी ने वुफमारी की उस दृष्िट के अभ्िाप्राय को भलीभाँति समझ लिया है। यहाँ वुफमारी का दासी को देखने का अभ्िाप्राय था कि वण्िाव्फपुत्रा को यह उत्तर देना कि मुझमंे इस कायर् को करने का कौशल है अथार्त् मैं यह काम कर सकती हूँ इसलिए तुम इनके हाथ से धन की पोटली ले लो। 4 सेयमाकृतिनर् शीलविरोध्िनी - यह आकृति शीलविरोध्िनी नहीं है। अथार्त् यह शीलवती बालिका है, इसके चेहरे तथा भावभंगिमा को देखकर इसकी सच्चरित्राता का आभास हो जाता है पिफर भी केवल मन की आवाज पर आँखें मूँद कर विश्वास करना ठीक नहीं। 5 लवित्वा √लूम् छेदने $ क्त्वा ;सेट्द्ध गुण अवादेशः।

RELOAD if chapter isn't visible.