प्रथमः पाठः सुभाष्िातानि पृथ्िाव्यां त्राीण्िा रत्नानि जलमÂं सुभाष्िातम् । मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विध्ीयते ।। 1 ।। सत्येन धयर्ते पृथ्वी सत्येन तपते रविः । सत्येन वाति वायुश्च सव± सत्ये प्रतिष्िठतम्।।2।। दाने तपसि शौयेर् चविज्ञाने विनये नये । विस्मयो न हिकत्तर्व्यो बहुरत्ना वसुन्ध्रा ।। 3।। सिरेव सहासीत सिः वुफवीर्त सघतिम् ।õसिविर्वादं मैत्राीं च नासिः कििचदाचरेत् ।। 4 ।। ध्नधन्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च । आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ।।5।। क्षमावशीकृतिलोर्के क्षमया ¯क न साध्यते । शान्ितखड्गः करे यस्य ¯क करिष्यति दुजर्नः ।।6।। रुचिरा - द्वितीयो भागः शब्दाथार्ः 12क ख ध्नधन्यप्रयोगेषु नासिः कििचदाचरेत्। विस्मयो न हि कत्तर्व्यः त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सत्येन धयर्ते पृथ्वी बहुरत्ना वसुन्ध्रा। सिविर्वादं मैत्राीं च विद्यायाः संग्रहेषु च। आहारे व्यवहारे च सत्येन तपते रविः। रुचिरा - द्वितीयो भागः 3;कद्ध पृथ्िाव्यां कति रत्नानि? ;खद्ध मूढैः वुफत्रा रत्नसंज्ञा विध्ीयते? ;गद्ध पृथ्िावी केन धयर्ते? ;घद्ध वैफः सघõ¯त वुफवीर्त? ;घद्ध लोके वशीकृतिः का? 4;कद्ध सत्येन वाति वायुः। ;खद्ध सिः एव सहासीत। ;गद्ध वसुन्ध्रा बहुरत्ना भवति। ;घद्ध विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ;घद्ध सिः मैत्राीं वुफवीर्त। 5सुभाष्िातानि 6पुँल्िलघमõ् स्त्राीलिघमõ्नपुंसकलिघõम् 7पदम् धतुः करोति पश्य भवेत् तिष्ठति

RELOAD if chapter isn't visible.