द्वादशः पाठः विद्याध्ानम् न चैरहाय± न च राजहाय± न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । व्यये कृते वध्र्त एव नित्यं विद्याध्नं सवर्ध्नप्रधनम् ।। 1 ।। विद्या नाम नरस्य रूपमध्िवंफ प्रच्छÂगुप्तं ध्नम् विद्याभोगकरीयशःसुखकरीविद्यागुरूणां गुरुः । विद्या बन्ध्ुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्याराजसुपूज्यतेनहिध्नं विद्या - विहीनः पशुः।।2।। केयूराः न विभूषयन्ित पुरुषंहारानचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न वुफसुमं नालघवाण्येका समलघड्ढरोति पुरुषं या संस्कृता धयर्ते क्षीयन्तेेे{ख्िालभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ।। 3 ।। विद्या नाम नरस्य कीतिर्रतुला भाग्यक्षये चाश्रयः ध्ेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रां तृतीयं च सा । सत्कारायतनं वुफलस्य महिमा रत्नैविर्ना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सवर्विषयं विद्याध्िकारं वुफरु।। 4 ।। ृड्ढता मूध्र्जाः । रुचिरा - द्वितीयो भागः शब्दाथार्ः विद्याध्नम् 1;कद्धविद्या राजसु पूज्यते। ;खद्ध वाग्भूषणं भूषणं न। ;गद्धविद्याध्नं सवर्ध्नेषु प्रधनम्। ;घद्ध विदेशगमने विद्या बन्ध्ुजनः न भवति। ;घद्ध सव± विहाय विद्याध्िकारं वुफरु। 2पदानि लिघम्õविभक्ितः वचनम् नरस्य रुचिरा - द्वितीयो भागः गुरूणाम् केयूराः कीतिर्म् भूषणानि 3क ख विद्या राजसु पूज्यते न हि ध्नम् हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः। केयूराः न विभूषयन्ित पुरुषम् न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि। न चैरहाय± न च राजहायर्म् या संस्कृता धयर्ते। सत्कारायतनं वुफलस्य महिमा विद्या - विहीनः पशुः। वाण्येका समलघड्ढरत्नैविर्ना भूषणम्।रोति पुरुषम् 4;कद्ध कः पशुः? ;खद्ध का भोगकरी? ;गद्धके पुरुषं न विभूषयन्ित? ;घद्ध का एका पुरुषं समलघड्ढरोति? ;घद्ध कानि क्षीयन्ते? ;कद्ध विद्याविहीनः नरः पशुः अस्ित। ;खद्ध विद्या राजसु पूज्यते। विद्याध्नम् ;गद्ध चन्द्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न अलघड्ढुवर्न्ित। ;घद्ध पिता हिते नियुघ्क्ते। ;घद्ध विद्याध्नं सवर्प्रधनं ध्नमस्ित। ;चद्ध विद्या दिक्षु कीति± तनोति। 6 ;कद्ध गुरूणां गुरुः का अस्ित? ;खद्ध कीदृशी वाणी पुरुषं समलघड्ढरोति? ;गद्ध व्यये कृते ¯क वध्र्ते? ;घद्ध भाग्यक्षये आश्रयः कः? 7 पुँल्िलघõम् स्त्राीलिघõम् नपुंसकलिघõम् यथा - हाराः अलघड्ढता भूषणम् ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................

RELOAD if chapter isn't visible.