त्रायोदशः पाठः अमृृतं संस्कृतमृृृृृृ ्््््््् इकारान्तस्त्राीलिघõः विश्वस्य उपलब्धसु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषास्ित। भाषेयं अनेकाषांभाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निध्िः अस्यां सुरक्ष्िातः। संस्कृतस्यमहत्त्वविषये केनापि कथ्िातम् - ‘भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा’। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ित यत् संस्कृतमेव सघõणकस्य कृते सवोर्त्तमा भाषा। अस्याः वाघ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रौः चिकित्साशास्त्रादिभ्िाश्च समृ(मस्ित। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दयर्म् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अथर्शास्त्रां जगति प्रसि(मस्ित। गण्िातशास्त्रो शून्यस्य प्रतिपादनं सवर्प्रथमम् आयर्भटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रो चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसि(म्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राण्िा विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रां, रसायनशास्त्रां, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रां, विमानशास्त्राम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ित, यथा - सत्यमेव जयते, वसुध्ैव वुफटुम्बकम्, विद्यया{मृतमश्नुते, योगः कमर्सु कौशलम् इत्यादयः। सवर्भूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कतु±संस्कृतभाषा सम्यव्फ श्िाक्षयति। केचन कथयन्ित यत् संस्कृतभाषायां केवलं धमिर्वंफसाहित्यम् वतर्ते - एषा धारणा समीचीना नास्ित। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधः विषयाः समाविष्टाः सन्ित। महापुरुषाणां अमृतं संस्कृतम् मतिः, उत्तमजनानां ध्ृतिः सामान्यजनानां जीवनप(तिः च वण्िार्ताः सन्ित। अतः अस्माभ्िाःसंस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्त×च - अमृतं संस्कृतं मित्रा ! सरसं सरलं वचः । भाषासु महनीयं यद् ज्ञानविज्ञानपोषकम् ।। शब्दाथार्ः भाषेयम् ;भाषा$इयम्द्ध - यह भाषा जीपे संदहनंहम मता - मानी गइर् है पे ंबबमचजमक निध्िः - खजाना जतमंेनतम विचायर् - विचार कर बवदेपकमतपदह वाघ्मयम् - साहित्य सपजमतंजनतम अनुपमम् - अतुलनीय पदबवउचंतंइसम जगति - संसार में पद जीम ूवतसक रसायनशास्त्राम् - रसायन शास्त्रा बीमउपेजतल खगोलविज्ञानम् - अन्तरिक्षविज्ञान ंेजतवदवउल धृतिः - ध्ैयर् चंजपमदबम पोषकम् - समथर्क ेनचचवतजमत रुचिरा - द्वितीयो भागः अभ्यासः 1उपलब्धसु सघणकस्यõचिकित्साशास्त्राम् वैश्िाष्ट्यम् भूगोलशास्त्राम् वाघ्मये विद्यमानाः अथर्शास्त्राम् 2;कद्ध का भाषा प्राचीनतमा? ;खद्ध शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? ;गद्ध कौटिल्येन रचितं शास्त्रां किम्? ;घद्ध कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दयर्म् अनुपमम्? ;घद्ध काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ित? 3;कद्ध सग्णकस्य कृते सवोर्त्तमा भाषा का? ;खद्ध संस्कृतस्य वाघ्मयं वैफः समृ(मस्ित? ;गद्ध संस्कृतं विंफ श्िाक्षयति? ;घद्ध अस्माभ्िाः संस्कृतं किमथ± पठनीयम् ? अमृतं संस्कृतम् 4गति ;प्रथमाद्ध गतिः गती गतयः मति ;प्रथमाद्ध मतयः बुि ;द्वितीयाद्ध बुिम् बु(ी बु(ीः प्रीति ;द्वितीयाद्ध प्रीती नीति ;तृतीयाद्ध नीत्या नीतिभ्याम् नीतिभ्िाः शान्ित ;तृतीयाद्ध शान्ितभ्िाः मति ;चतुथीर्द्ध मत्यै/मतये मतिभ्याम् मतिभ्यः ......../...............प्रकृति ;चतुथीर्द्ध प्रकृतिभ्याम् कीतिर् ;प×चमीद्ध कीत्यार्ः/कीतेर्ः कीतिर्भ्याम् कीतिर्भ्यः ......../...............गीति ;प×चमीद्ध गीतिभ्याम् सूक्ित ;षष्ठीद्ध सूक्तेः/सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनाम् ......../................कृति ;षष्ठीद्ध कृतीनाम् ध्ृति ;सप्तमीद्ध ध्ृतौ/ध्ृत्याम् ध्ृत्योः ध्ृतिषु भीतौ/.......................भीति ;सप्तमीद्ध मति ;सम्बोध्नद्ध हे मते! हे मती! हे मतयः! रुचिरा - द्वितीयो भागः 5;कद्ध संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः निध्िः सुरक्ष्िातो{स्ित। ;खद्ध संस्कृतमेव सघणकस्य कृते सवोर्त्तमा भाषा।õ;गद्ध शल्यियायाः वणर्नं संस्कृतसाहित्ये अस्ित। ;घद्ध वरिष्ठान् प्रति अस्माभ्िाः पि्रयं व्यवहत्तर्व्यम्। 6पदानि विभक्ितः वचनम् यथा - संस्कृतेः षष्ठी एकवचनम् गतिः नीतिम् सूक्तयः शान्त्या प्रीत्यै मतिषु 7क ख कौटिल्येन अभ्युदयाय प्रेरयन्ित। चिकित्साशास्त्रो ज्ञानविज्ञानपोषकम्। शून्यस्य आविष्कतार् अथर्शास्त्रां रचितम्। संस्कृतम् चरकसुश्रुतयोः योगदानम्। सूक्तयः आयर्भटः।

RELOAD if chapter isn't visible.