अनारिकायाः जिज्ञासा विरक्तभावेन पिता उदतरत् - ‘‘अनारिके! प्रस्तराण्िा जनाः पवर्तेभ्यः आनयन्ित।’’ ‘‘पितः! तहिर् किम्, एतदथ± मन्त्राी ध्नं ददाति? तस्य पाश्वेर् ध्नानि वुफतः आगच्छन्ित?’’ एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता{वदत् - ‘‘अरे! प्रजाः सवर्काराय ध्नं प्रयच्छन्ित।’’ विस्िमता अनारिका पुनः अपृच्छत् - ‘‘पितः! कमर्कराः पवर्तेभ्यः प्रस्तराण्िा आनयन्ित। ते एव सेतुं निमार्न्ित। प्रजाः सवर्काराय ध्नं ददति। तथापि सेतोः उद्घाटनाथ± मन्त्राी किमथर्म् आगच्छति?’’ पिता अवदत् - ‘‘प्रथममेव अहम् अकथयम् यत् सः एव देशस्य मन्त्राी अस्ित। बहुप्रश्नान् करोष्िा। चल, सुसज्िजता भूत्वा विद्यालयं चल।’’ इदानीम् अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ित। शब्दाथार्ः रुचिरा - द्वितीयो भागः अभ्यासः 1मन्त्राी निमार्णम् भ्रात्रा कमर्कराः जिज्ञासा पित्रो भ्रातड्डउद्घाटनाथर्म्णाम् पितृभ्याम् नेतरि अपृच्छत् चिन्तयति 2;कद्ध कस्याः महती जिज्ञासा वतर्ते? ;खद्ध मन्त्राी किमथर्म् आगच्छति? ;गद्ध सेतोः निमार्णं के अवुफवर्न्? ;घद्ध सेतोः निमार्णाय कमर्कराः प्रस्तराण्िा वुफतः आनयन्ित। ;घद्ध के सवर्काराय ध्नं प्रयच्छन्ित? 3;कद्ध अनारिकायाः प्रश्नैः सवेर्षां बुिः चक्रवत् भ्रमति। ;खद्ध मन्त्राी सेतोः उद्घाटनाथर्म् आगच्छति। ;गद्ध कमर्कराः सेतोः निमार्णम् वुफवर्न्ित। ;घद्ध पवर्तेभ्यः प्रस्तराण्िा आनीय सेतोः निमार्णं भवति। ;घद्ध जनाः सवर्काराय देशस्य विकासाथ± ध्नं ददति। विभक्ितः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा पिता पितरौ पितरः ;पितृद्ध भ्रातरौ ;भ्रातृद्ध अनारिकायाः जिज्ञासा द्वितीया दातारम् दातारौ दातड्डन् ;दातृद्ध धतारौ ;धतृद्ध तृतीया धत्रा धतृभ्िाः ;धतृद्ध कतृर्भ्याम् ;कतर्ृद्ध चतुथीर् नेत्रो नेतृभ्याम् द्ध ....................;विधतृद्धविधत्रो प×चमी कतुर्ः कतृर्भ्याम् कतर्ृभ्यः ;कतृर्द्ध हतर्ृभ्यः ;हतृर्द्ध षष्ठी पितुः पित्रोः पितड्डणाम् ;पितृद्ध भ्रात्रोः ;भ्रातृद्ध सप्तमी सवितरि सवित्रोः सवितृषु ;सवितृद्ध अभ्िानेतरि ;अभ्िानेतृद्ध सम्बोध्नम् हे जामातः! हे जामातरौ! हे जामातरः ;जामातृद्ध ....................;नप्तृद्धहे नप्तः! नेतभ्यः ;नेतृृ5;कद्ध अहं प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। ;पित्रा/पितुःद्ध रुचिरा - द्वितीयो भागः 67प्रश्नाः = ........................................................ नवीनः = ........................................................ प्रातः = ........................................................ आगच्छति = ........................................................ प्रसन्नः = ........................................................

RELOAD if chapter isn't visible.