vkt ns[k vk;k gw¡μthou osQ lc jk”k le> vk;k gw¡] Hkzw&foykl esa egkuk'k osQ iks"kd lw=k ij[k vk;k gw¡A • dfork ls dfork ls vkxs • 142 foIyo&xk;u lw;Zdkar f=kikBh ^fujkyk* dh ,slh dforkvksa dh pkj&pkj iafDr;k¡ bdëk dhft, ftuesa Lok/hurk osQ Hkko vkst ls eq[kj gq, gSaA vuqeku vkSj dYiuk dfork osQ ewyHkko dks è;ku esa j[krs gq, crkb, fd bldk 'kh"kZd ^foIyo&xk;u* D;ksa j[kk x;k gksxk\ Hkk"kk dh ckr 1-dfork esa nks 'kCnksa osQ eè; (&) dk iz;ksx fd;k x;k gS] tSlsμ^ftlls mFky&iqFky ep tk,* ,oa ^d.k&d.k esa gS O;kIr ogh Loj*A bu iafDr;ksa dks if<+, vkSj vuqeku yxkb, fd dfo ,slk iz;ksx D;ksa djrs gSa\2-dfork esa] A vkfn tSls fojke fpÉksa dk mi;ksx #dus] vkxs&c<+us vFkok fdlh [kkl Hkko dks vfHkO;Dr djus osQ fy, fd;k tkrk gSA dfork i<+usesa bu fojke fpÉksa dk izHkkoh iz;ksx djrs gq, dkO; ikB dhft,A x| esa vkerkSj ij gS 'kCn dk iz;ksx okD; osQ var esa fd;k tkrk gS] tSlsμns'kjkt tkrk gSA vc dfork dh fuEu iafDr;ksa dks nsf[k,μ ^d.k&d.k esa gS O;kIr------ogh rku xkrh jgrh gS]* bu iafDr;ksa esa gS 'kCn dk iz;ksx vyx&vyx txgksa ij fd;k x;k gSA dfork esa vxj vkidks ,sls vU; iz;ksx feysa rks mUgsa Nk¡Vdj fyf[k,A 3-fuEu iafDr;ksa dks è;ku ls nsf[k,μ ^dfo oqQN ,slh rku lqukvks------,d fgyksj m/j ls vk,]* bu iafDr;ksa osQ var esa vk,] tk, tSls rqd feykusokys 'kCnksa dk iz;ksx fd;k x;k gSA bls rqdcanh ;k vaR;kuqizkl dgrs gSaA dfork ls rqdcanh osQ vkSj 'kCn @ in Nk¡Vdj fyf[k,A rqdcanh osQ bu Nk¡Vs x, 'kCnksa ls viuh dfork cukus dh dksf'k'k dhft, @ dfork if<+,A 143

RELOAD if chapter isn't visible.