Name any two

(a) bacteria


(b) viruses


(c) protozoa


(d) algae, and


(e) fungi.

(a) Bacteria – (I) Lactobacillus bacteria (II) Rhizobium bacteria


(b) Viruses – (I) HIV (II) Tobacco Mosaic virus (TMV)


(c) Protozoa – (I) Amoeba (II) Paramecium


(d) Algae – (I) Spirogyra (II) Chlamydomonas


(e) Fungi – (I) Penicillium (II) Aspergillus


57