निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो-दो शब्द लिखिए-

ला, बिला, बे, वद, ना, खुश, हर, गैर

ला- लाङला, लापरवाह


बिला- बिलावजह, बिलानागा बे- बेबुनियाद, बेअसर वद- बदनीयती, बदनामी ना- नापसंद, नालायक खुश- खुशफहमी, खुशनुमा, हर- हर्ष, हरदम गैर- गैरजमानती, गैरकानूनी


1