Match the following columns:


Column IColumn IIA.


B.


C.


D.(p) a rational number


(q) an irrational number


(r)


(s)The correct answer is:


(a)-……., (b)-……., (c)-……., (d)-…….,

(a)-(q)

is an irrational number.


(b)-(p)


is a rational number.


(c)-(s) = 0.23232323…… =


(d)-(r) = 0.23333… =


17