SparshBhag2-003

Bihari.png

fcgkjh

(1595&1663)


fcgkjh dk tUe 1595 esa Xokfy;j esa gqvk FkkA tc fcgkjh lkr&vkB lky osQ gh Fks rHkh buosQ firk vksjNk pys vk, tgk¡ fcgkjh us vkpk;Z osQ'konkl ls dkO; f'k{kk ikbZA ;gha fcgkjh jghe osQ laioZQ esa vk,A fcgkjh us vius thou osQ oqQN o"kZ t;iqj esa Hkh fcrk,A fcgkjh jfld tho Fks ij budh jfldrk ukxfjd thou dh jfldrk FkhA mudk LoHkko fouksnh vkSj O;aX;fiz; FkkA

1663 esa budk nsgkolku gqvkA fcgkjh dh ,d gh jpuk ^lrlbZ* miyCèk gS ftlesa muosQ cuk, 700 nksgs lax`ghr gSaA

yksd Kku vkSj 'kkL=k Kku osQ lkFk gh fcgkjh dk dkO; Kku Hkh vPNk FkkA jhfr dk mUgsa Hkjiwj Kku FkkA bUgksaus vfèkd o.;Z lkexzh  Ük`axkj ls yh gSA

budh dfork Ük`axkj jl dh gS blfy, uk;d] ukf;dk ;k ukf;dh dh os ps"Vk,¡ ftUgsa gko dgrs gSa] buesa i;kZIr ek=kk esa feyrh gSaA fcgkjh dh Hkk"kk cgqr oqQN 'kq¼ czt gS ij gS og lkfgfR;dA budh Hkk"kk esa iwohZ iz;ksx Hkh feyrs gSaA cqansy[kaM eas vfèkd fnuksa rd jgus osQ dkj.k cqansy[kaMh 'kCnksa dk iz;ksx feyuk Hkh LokHkkfod gSA


ikB izos'k

ekath] ikSaNh] pedkb] ;qr&izfrHkk tru vusdA

nhj?k thou] fofoèk lq[k] jph ^lrlbZ* ,dAA

fcgkjh us osQoy ,d gh xzaFk dh jpuk dh^fcgkjh lrlbZ*A bl xzaFk esa yxHkx lkr lkS nksgs gSaA

nksgk tSls NksVs ls Nan esa xgjh vFkZO;atuk osQ dkj.k dgk tkrk gS fd fcgkjh xkxj esa lkxj Hkjus esa fuiq.k FksA muosQ nksgksa osQ vFkZxkaHkh;Z dks ns[kdj dgk tkrk gS

lrlS;k osQ nksgjs] T;ksa ukod osQ rhjA

ns[ku esa NksVs yxS] ?kko djsa xaHkhjAA

fcgkjh dh cztHkk"kk ekud cztHkk"kk gSA lrlbZ esa eq[;r% izse vkSj HkfDr osQ lkjxfHkZr nksgs gSaA blesa vusd nksgs uhfr lacaèkh gSaA ;gk¡ lrlbZ osQ oqQN nksgs fn, tk jgs gSaA

fcgkjh eq[; :i ls Ük`axkjijd nksgksa osQ fy, tkus tkrs gSa] ¯drq mUgksaus yksd&O;ogkj] uhfr Kku vkfn fo"k;ksa ij Hkh fy[kk gSA ladfyr nksgksa esa lHkh izdkj dh NVk,¡ gSaA bu nksgksa ls vkidks Kkr gksxk fd fcgkjh de&ls&de 'kCnksa esa vfèkd&ls&vfèkd vFkZ Hkjus dh dyk esa fuiq.k gaSA

nksgs

lksgr vks<Sa+ ihrq iVq L;ke] lykSuSa xkrA

eukS uhyefu&lSy ij vkriq ij~;kS izHkkrAA

dgykus ,dr clr vfg e;wj] e`x ck?kA

txrq rikscu lkS fd;kS nhj?k&nk?k funk?kAA

crjl&ykyp yky dh eqjyh èkjh yqdkbA

lkSag djSa HkkSaguq g¡lS] nSu dgSa ufV tkbAA

dgr] uVr] jh>r] f[k>r] feyr] f[kyr] yft;krA

Hkjs HkkSu eSa djr gSa uSuuq gha lc ckrAA

cSfB jgh vfr l?ku cu] iSfB lnu&ru ek¡gA

nsf[k nqigjh tsB dh Nk¡gkSa pkgfr Nk¡gAA

dkxn ij fy[kr u cur] dgr l¡nslq ytkrA

dfggS lcq rsjkS fg;kS] esjs fg; dh ckrAA

izxV Hk, f}tjkt&oqQy] lqcl cls czt vkbA

esjs gjkS dysl lc] osQlo osQlojkbAA

tiekyk] NkiSa] fryd ljS u ,dkS dkeqA

eu&dk¡pS ukpS c`Fkk] lk¡pS jk¡pS jkeqAA

lanHkZ % fcgkjh jRukdj] txUukFknkl jRukdj

iz'u&vH;kl

(d) fuEufyf[kr iz'uksa osQ mÙkj nhft,

1- Nk;k Hkh dc Nk;k <w¡<+us yxrh gS\

2- fcgkjh dh ukf;dk ;g D;ksa dgrh gS ^dfggS lcq rsjkS fg;kS] esjs fg; dh ckr*Li"V dhft,A

3- lPps eu eas jke clrs gSanksgs osQ lanHkkZuqlkj Li"V dhft,A

4- xksfi;k¡ JhÑ".k dh ck¡lqjh D;ksa fNik ysrh gSa\

5- fcgkjh dfo us lHkh dh mifLFkfr esa Hkh oSQls ckr dh tk ldrh gS] bldk o.kZu fdl izdkj fd;k gS\ vius 'kCnksa esa fyf[k,A

([k) fuEufyf[kr dk Hkko Li"V dhft,

1- eukS uhyefu&lSy ij vkriq ij~;kS izHkkrA

2- txrq rikscu lkS fd;kS nhj?k&nk?k funk?kA

3- tiekyk] NkiSa] fryd ljS u ,dkS dkeqA

eu&dk¡pS ukpS c`Fkk] lk¡pS jk¡pS jkeqAA

;ksX;rk foLRkkj

1- lrlS;k osQ nksgjs] T;ksa ukod osQ rhjA

ns[ku esa NksVs yxS] ?kko djsa xaHkhjAA

vè;kid dh enn ls fcgkjh fo"k;d bl nksgs dks le>us dk iz;kl djsaA bl nksgs ls fcgkjh dh Hkk"kk lacaèkh fdl fo'ks"krk dk irk pyrk gS\

ifj;kstuk dk;Z

1- fcgkjh dfo osQ fo"k; esa tkudkjh ,df=kr dhft, vkSj ifj;kstuk iqfLrdk esa yxkb,A

'kCnkFkZ vkSj fVIif.k;k¡

lksgr & vPNk yxuk

ihrq & ihyk

iVq & diM+k

uhyefu&lSy & uhyef.k dk ioZr

vkriq & èkwi

vfg & lk¡i

rikscu & og ou tgk¡ riLoh jgrs gSa

nhj?k&nk?k & izpaM rki @ Hk;adj xjeh

funk?k & xzh"e ½rq

crjl & cfr;kus dk lq[k @ ckrphr dk vkuan

yqdkb & Nqikuk

lkSag & 'kiFk

HkkSaguq & HkkSag ls

ufV & euk djuk @ eqoQj tkuk

jh>r & eksfgr gksuk

f[k>r & [kh>uk @ cukoVh xqLlk fn[kkuk

feyr & feyuk

HkkSu & Hkou

l?ku & ?kuk

iSfB & ?kqluk

lnu&ru & Hkou esa

dkxn & dkx”k

l¡nslq & lans'k

fg; & ân;

f}tjkt & (1) panzek (2) czkã.k

lqcl & viuh bPNk ls

osQlo & JhÑ".k

osQlojkb & fcgkjh dfo osQ firk

tiekyk & tius dh ekyk

NkiSa & Nkik

eu&dk¡pS & dPpk eu @ fcuk lPph HkfDr okyk

lk¡pS & lPph HkfDr okyk

Capture23